Bhāgavat Dharma Samāj Bhāgavat Dharma Samāj

Beautiful lights at the Sri Sri Radha Govinda Mandir in Nambur — Patotsava Festival 2021

Beautiful lights for the Patotsava Festival of Sri Sri Radha Govinda in Nambur, Andhra Pradesh, India. Bhagavat Dharma Samaj Founder Acharya His Divine Grace Mahamandaleshwar Mahant Sri Krsna Balaram Swami. Video 14-15 February 2021.


Share