Bhāgavat Dharma Samāj Bhāgavat Dharma Samāj

Govardhan Parikram with Swamiji — 3 March 2020

Govardhan Parikram with His Divine Grace Mahamandaleshwar Mahant Sri Krsna Balaram Swami. Vrindavan, India. 3 March 2020


Share