Bhāgavat Dharma Samāj Bhāgavat Dharma Samāj

INVITATION: Patotsava Festival of Sri Sri Radha Govinda — 19 March 2021

Invitation to the Patotsava Festivals of Sri Sri Radha Govinda, held at the Sri Sri Radha Govinda Mandir, Raman Reti, Vrindavan, India. Bhagavat Dharma Samaj Founder Acharya His Divine Grace Mahamandaleshwar Mahant Sri Krsna Balaram Swami. Festival will be held on 19 March 2021.


Share