Bhāgavat Dharma Samāj Bhāgavat Dharma Samāj

Sri Krsna Balaram Swami awarded Mahamandaleshwar title at Kumbha Mela 2004

His Divine Grace Mahamandaleshwar Mahant Sri Krsna Balaram Swami is awarded the title of Mahamandaleshwar at Kumbha Mela in 2004.


Share